Vad innebär kontrollansvar?

En KA arbetar på uppdrag av den som uppför eller låter uppföra en byggnad åt sig, byggherren.
Byggherren är den enligt lag som har ansvaret för att byggnationen uppfyller gällande bestämmelser och att tillsyn och kontroll genomförs på ett riktigt sätt gentemot myndigheterna, till detta är han enligt lag skyldig att anlita en kontrollansvarig.
Kontrollansvarig ska vara certifierad samt ha en självständig ställning i förhållandet till den som utför arbetet. KA utför sitt uppdrag genom att tillse att kontrollplanen uppfylls, att entreprenörerna gör sin egenkontroll och genom byggplatsbesök


Vad ingår i kontrollansvaret?

Som kontrollansvarig bevakar jag att samhällskraven för byggnationen säkras, genom entreprenörens egenkontroller och kontroller utförda och verifierade av sakkunniga.

I uppdraget ingår en projektanpassad kontrollplan, checklista vid behov, närvaro vid tekniskt samråd, besiktning, byggnadsnämndens platsbesök och slutsamråd samt erforderlig dokumentation av 4 byggplatsbesök.

Uppdraget gäller till slutbesked eller interimistiskt slutbesked har utfärdats av byggnadsnämnden, dock max 18 månader från uppdragserkännandet.
Detta under förutsättning att samtliga nödvändiga handlingar tillhandahålls kontrollansvarige.

I ert avtal med entreprenörer eller projektörer ska tydligt framgå att de ska följa beslutad kontrollplan samt att de ska verifiera egenkontrollerna löpande.

Övriga sakkunnigas kontroller såsom t.ex. ventilationstekniker, fukttekniker, geotekniker, konstruktör eller projektör ingår ej i uppdraget.

Rivningsplan med inventering ingår ej om inget annat framgår.

För uppdraget gäller ABK 09.

Mina 
registreringar:

Vill du veta
mer om
kontrollansvar?


Kontrollansvaret är definierat i Plan- och Bygglagen (PBL).
På Boverkets hemsida hittar du utförlig information.

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.